رشته هاي داير
جملات قصار
تنها کسي موفق مي شود که به انتظار ننشيند و همه چيز را از هوش و حواس خود بخواهد. شيلر